אין

עוסק המופיע ברשימה המצורפת מ 1-8, אינו יכול להירשם כעוסק פטור

(1) בעל מקצוע חופשי שהוא: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי-שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך-דין, רואה החשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית. וכן עוסקים שעיסוקם מתן שירותים מהסוגים המפורטים בתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, ולגבי אותם שירותים בלבד; (מובא להלן)
(2) רופא, לרבות פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.
(3) בעל בית ספר לנהיגה על פי רישיון
(4) בעל בית ספר לרבות גן ילדים, שבו לומדים או מתחנכים תלמידים באופן שיטתי ושאיננו מלכ"ר וכן בית ספר שבו ניתנת הדרכה מקצועית, עיונית או מעשית, לרבות הדרכה לאמנויות ולספורט, לקבוצות שבכל אחת מהן לא פחות מ 5 תלמידים, להוציא הדרכה מקרית של לא יותר מ 30 ימי הדרכה בכל קבוצות התלמידים אשר הופעלו באותה שנת מס.
(5) סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין:
בפיסקה זו -
"סוחר מקרקעין" – עוסק שעסקו או חלק מעסקו מכירת זכויות במקרקעין;
"מתווך מקרקעין" – עוסק שעסקו או חלק מעסקו תיווך בזכויות מקרקעין
(6) סוחר רכב ומתווך רכב:
בפיסקה זו -
"סוחר רכב" – עוסק שעסקו או חלק מעסקו מסחר ברכב;
"מתווך רכב" – עוסק שעסקו או חלק מעסקו תיווך בקניית רכב, במכירתו או החלפתו;
"מסחר ברכב" – לרבות חליפין או השכרת רכב בשיטת מקח-רגב-שכירות;
"רכב" – רכב מנועי כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת התעבורה;
(7) חברה השומה כדין לפי פקודת החברות:
(8) אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות:

*************

6א (א) עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי שקיבלו שירות מן המפורטים להלן ממי שעיקר הכנסתו ממשכורת, גמלה או קצבה, יהיו חייבים בתשלום המס בשל השירות, זולת אם קיבלו חשבונית מס מנותן השירות. ואלה השירותים:
(1) מופע אמנותי, לרבות הנחיה במופע; בניית תפאורה או הכנתה; הכנת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם; הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי; כתבנות או קצרנות; תרגום בכתב או בעל-פה; כתיבה או עריכה, פישור, כהגדרתו בסעיף 79ג לחוק בתי משפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, או חברות בוועדות שהוקמו על פי דין;
(2) שירותים של בעלי מקצועות אלה: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.

כתיבת תגובה

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>